د مرکري خبرداری

خبرداری: فلوروسینټ څراغونه MERCURY لري. د خوندي سمبالولو پروسیجرونو لپاره، د تصادفي ماتیدو په صورت کې باید تدابیر ونیول شي، او د ضایع کولو او ریسایکل کولو اختیارونه؛ مهرباني دلته زور ورکړی. د تطبیق وړ قوانینو سره سم تخریب یا ریسایکل کول.

مرکري پارا
د کثافاتو پارا نشته
پارا ریسایکل کړئ